ABOUT US : CTK International
บริษัท ซีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองอากาศ, แผ่นกรองอากาศ โดยมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี จนได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเครื่องกรองอากาศ และแผ่นกรองกรองอากาศ เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผลิตผลงานต่างๆ ออกสู่สาธารณะทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
ประวัติบริษัท
ปี 2536
: Clean Tech Industry ก่อตั้งขึ้น โดยผลิตเครื่องกรอกอากาศขนาดมาตรฐานและขนาดกลาง
ปี 2538
: บริษัทฯ เพิ่มอุปกรณ์การผลิตและติดตั้งเครื่องจักร Pleater&Corrugator
- ทำการผลิต HEPA&ULPA Filter
- ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองอากาศแบบ ULPA ให้กับ SAMSUNG Electronics
ปี 2539
: ผลิตและจำหน่าย AUTO ROLL FILTER ให้กับ HYUNDAI
ปี 2540
: บริษัทฯ เพิ่มอุปกรณ์การผลิต และติดตั้งเครื่องจักร MINI Pleater Machine
ปี 2541
: เข้าร่วมการขยายตลาดต่างประเทศ/ Thailand Magnatex
: เลือกประเทศเกาหลีเป็นศูนย์กลางทางการค้าเพื่อจัดจำหน่ายเครื่องกรองอากาศ
: จัดจำหน่ายเครื่องกรองอากาศให้กับบริษัทSAMSUNG Electronics
: จัดจำหน่าย FFU ULPA FILTER ให้กับบริษัทSAMSUNG Electronics
: จัดจำหน่ายเครื่องกรองอากาศ GAS TURBINE ให้กับ BunDang Caloric Plant Complex
ปี 2543
: เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองอากาศ ThailandMagnatex
: ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องกรองอากาศให้กับ SAMSUNG Hospital
ปี 2544
: ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งออกสินค้าออกไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน KYUNGGI ขยายฐานการตลาดต่างประเทศ Hong Kong Filtration
ปี 2545
: เข้าร่วมนิทรรศการ การขยายตลาดต่างประเทศ (China BEIJING CLEAROOM Exhibition)
: ผลิต Filter สำหรับเครื่องฟอกอากาศของ SAMSUNG Inverter
: ส่งออก FFU ULPA FILTER ให้กับประเทศสิงค์โปร และประเทศไทย
: ส่งออก SDI HEPA & BAG Filter ให้กับ SAMSUNG ประเทศจีน
ปี 2546
: ผลิตและจำหน่าย AUTO ROLL FILTER ให้กับ SAMSUNG Electronics
: ส่งออก SDI AUTO ROLL FILTER & BAG ให้กับ SAMSUNG ประเทศฮังการี
ปี 2547
: ขยายฐานตลาดต่างประเทศ India FABTECH
: ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งสินค้าออกไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน KYUNGGI
: เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น Clean Tech Korea Co.,Ltd . เพื่อเน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในเกาหลี
ปี 2548
: จัดทำ VENTURE PROFILE SDN BHD ให้กับประเทศมาเลเซีย
: ส่งออกสินค้าให้กับ LG Construction และ SAMSUNG Electricประเทศจีน
: จัดส่ง DEMISTER FILTER ให้กับ SAMSUNG Electric
: สร้างอาคารเพิ่มขึ้น 3 อาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท เพิ่มสายการผลิต MINI PLEAT NO.2 CORRUGATOR และได้รับมาตรฐานISO 9001, 14001
ปี 2549
: ได้การรับรองจาก UL
: มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ,ญี่ปุ่น , ฮ่องกง , มาเลเซีย จนถึงปัจจุบัน
ปี 2550
: ผลิตและจำหน่ายให้กับ Thai Dakasagoในโครงการ LTEC ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งออกไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน Kwangju City
ปี 2551
: ผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับ Thai Dakasago ในโครงการ WD ได้รับรางวัลสินค้าส่งออกดีเยี่ยมจากรัฐบาล
ปี 2553
: ก่อตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปี 2554
: ได้รับรองมาตรฐานการผลิต
ปี 2555
: ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศอาทิเช่น
- KAGA Electric (Thailand) Co.,Ltd ,Circuit Electronic Industry
- Shin-Etsu Magnatics (Thailand)
- Samsen Brewery , DUMEX , Ajinomoto , Thai Nippon Food
- GPO , โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันโรคทรวงอก
- Central Department Store , Kao Industrial
- KM InterlabCo.,Ltd